Osnovni podaci - Terme Čatež

Osnovni podaci

PODUZEĆE: TERME ČATEŽ, d. d.
Adresa: Topliška 35 SI - 8250 Brežice
Telefon: 07/ 49 36 700 07/ 49 35 000
Faks: 07/ 49 35 005
E-mail: info@terme-catez.si
Internet: www.terme-catez.si
Generalni direktor: Bojan Petan
Predsjednik nadzornoga odbora: mag. Robert Krajnik
Porezni broj: SI55444946
Matični broj: 5004896000
Delatnost: 55.100 – hotelske, ugostiteljse, zdravstvene, trgovačke, sportske, rekreacijske i druge usluge
Oblik vlasništva: Deoničarsko društvo
Osnovni kapital: 12.444.216,32 €
Broj izdatih dionica: 497.022
Kotacija dionica: Ljubljanska borza, d.d., standardna kotacija, oznaka dionice TCRG