Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Povzetek sklepov 91. seje nadzornega sveta z dne, 29. julija 2014

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja povzetek sklepov seje nadzornega sveta:
1. Potrdi se zapisnik 90. seje nadzornega sveta in dnevni red 91. seje nadzornega sveta.  

 2. Nadzorni svet potrdi revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in revidirano konsolidirano poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2013.  

 3. Nadzorni svet sprejme poročilo nadzornega sveta za leto 2013.  

 4. Nadzorni svet se seznani z gradivom za sklic skupščine in predlaga, da skupščina za revizorja računovodskih izkazov za leto 2014 imenuje PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. 

 5. Nadzorni svet se seznani s tekočim poslovanjem družbe. 


 Uprava