Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d. za leto 2009

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za leto 2009 bo dostopen javnosti od 01.04.2010 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom »o podjetju«, »novinarska soba«, »sporočila za javnost«