Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Razširitev dnevnega reda skuščine delničarjev Term čatež d.d., sklicane za dne 16.08.2005

Na podlagi 286. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z 284. členom Zakona o gospodarskih družbah se razširi dnevni red skupščine delničarjev Term Čatež d.d., sklicane za dne 16.08.2005 in sicer na podlagi zahteve delničarja DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, ki ima v lasti več kot dvajsetino (19,28%) osnovnega kapitala izdajatelja Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi.
Dnevni red skupščine delničarjev Terme Čatež d.d., sklicane za dne 16.08.2005 se razširi tako, da se pod zaporedno številko 5 doda nova točka dnevnega reda z naslovom: »Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta«.

Predlog sklepa:

A.) Odpokliče se član nadzornega sveta g. Goran Brankovič.
B.) Izvoli se novi član nadzornega sveta g. Dejan Podgoršek.

Odpoklic člana nadzornega sveta in začetek mandata novoizvoljenega člana nadzornega sveta stopi v veljavo z dnem imenovanja na skupščini delniške družbe Terme Čatež d.d., Čatež ob Savi.
Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta.

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.


Terme Čatež d.d.
Uprava