Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Poročilo nadzornega sveta z dne 27.05.2005

Nadzorni svet Term Čatež d.d. v skladu z 274.a členom Zakona o gospodarskih družbah podaja skupščini družbe poročilo, sprejeto na 48. seji nadzornega sveta, dne 27. maja 2005, v katerem je predstavljeno delo nadzornega sveta, preveritev letnega poročila uprave skupaj z revizijskim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička.

1. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2004

Nadzorni svet je v letu 2004 v okviru zakonskih pooblastil nadziral poslovanje delniške družbe, s ciljem zagotavljanja varnosti in donosnosti premoženja delničarjev Term Čatež. Trajna naloga, ki jo je nadzorni svet naložil upravi, je hitrejša širitev družbe. Uprava je nadzornemu svetu na vsaki seji poročala o izvrševanju letnega poslovnega načrta in strateških načrtov.

Nadzorni svet je v letu 2004 v skladu s pozitivno zakonodajo, statutom družbe in poslovnikom spremljal in nadzoroval poslovanje družbe. Uprava družbe je redno in pravočasno posredovala poročila o poslovanju in druge informacije, ki so bile podlaga za sprejemanje odločitev. Poleg tekočega informiranja o poslovanju družbe, se je nadzorni svet sestal na sedmih rednih sejah, na katerih je obravnaval naslednje pomembnejše teme:

 • revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2003
 • revidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež d.d. za leto 2003
 • poročilo o poslovanju za leto 2003 za obravnavo na skupščini
 • predlog uporabe bilančnega dobička
 • imenovanje revizorja
 • umik lastnih delnic
 • poročilo o poslovanju v prvem polletju
 • poročilo o poslovanju v devetih mesecih
 • poročilo o investicijah in naložbah družbe
 • obravnava investicijskega elaborata za izgradnjo kompleksa na Ilidži
 • obravnava individualne pogodbe o zaposlitvi z generalnim direktorjem.


Na vseh sejah je nadzorni svet pravočasno obravnaval tudi realizacijo sklepov prejšnjih sej.

2. Preveritev revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila uprave družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 z revizijskim poročilom in revidirano konsolidirano poročilo skupine Terme Čatež

Nadzorni svet je obravnaval revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 s predlogom o delitvi bilančnega dobička in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2004 z mnenjem revizorja. Revizijo je opravilo podjetje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva ulica 30, Ljubljana. Predstavnik revizijske družbe se je udeležil seje nadzornega sveta dne 16.05.2005. Predstavil je svoje delo in odgovoril na vprašanja o ključnih kazalnikih poslovanja, ki jih je predlagala revizijska družba in o dogodkih, katera je dolžna opozoriti.

Nadzorni svet je posamezne sklope letnega poročila preverjal sproti med letom, druge pa ob pregledu letnega poročila. Člani nadzornega sveta so od uprave družbe prejeli odgovore na posamezna vprašanja vezana na letno poročilo družbe in skupine.

Nadzorni svet sprejema pozitivno mnenje revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o., saj se izkazi ujemajo in potrjujejo tekoče izkaze in poslovne dogodke, ki jih je nadzorni svet spremljal in nadzoroval med poslovnim letom. Glede na to, da je revizorjevo mnenje pritrdilno, nadzorni svet ugotavlja, da je uprava letni poročili sestavila, postavke v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnih poročil pa izkazala v skladu s pravili, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardih.

Nadzorni svet ocenjuje, da so bili doseženi finančni rezultati uspešni. Finančni rezultat družbe ima v zadnjih letih pozitivno rast, kar je bilo tudi zahtevano v začrtani dolgoročni strategiji razvoja družbe.

3. Uporaba bilančnega dobička

Uprava družbe je v skladu s 3. odst. 228 člena Zakona o gospodarskih družbah od čistega dobička leta 2004 v znesku 663.422,532,85 sit oblikovala druge rezerve iz dobička v znesku 331.711.266,42 sit in odvedla v bilančni dobiček leta 2004 331.711.266,43 sit.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, ki je sestavni del letnega poročila uprave za leto 2004, da se celotni bilančni dobiček leta 2004 v znesku 1.569.156.879,75 sit razdeli:

 • za dividende v znesku 627.811.800,00 SIT
 • za nagrade nadzornemu svetu 23.668.967,74 SIT
 • v preneseni dobiček družbe 893.020.937,28 SIT
 • za nagrade upravi 24.655.174,73 SIT.

4. Mnenje nadzornega sveta k letnima poročiloma

Nadzorni svet na osnovi ugotovitev revizorja podaja k letnima poročiloma pozitivno mnenje. Ker nadzorni svet na podlagi opravljene preveritve, glede predloženih letnih poročil družbe in skupine za poslovno leto 2004 nima vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki bi ga ovirale pri sprejemu odločitve o potrditvi navedenih letnih poročil, na tej podlagi potrjuje letni poročili družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za poslovno leto 2004, s čemer se po določbi 2. odstavka 274. člena ZGD štejeta letni poročili za sprejeti.

To poročilo je bilo sprejeto na 48. seji nadzornega sveta Družbe dne 27.05.2005. Po določbi 3. odstavka 274. člena ZGD se to poročilo izroči upravi Družbe.

Bojan Petan,
predsednik nadzornega sveta