Sporočila za javnost - Terme Čatež
Vroča ponudba target="_top" Destinacije target="_top" Namestitve target="_top" Doživetja target="_top" Zdravstveni center target="_top"
Sporočila za javnost

Podatki o poslovanju in komentar aktualnih dogodkov

I. PODATKI O POSLOVANJU IN OCENA ZA NOVEMBER

1. POVZETKI POSLOVANJA DRUŽBE TERME ČATEŽ d.d. V OBDOBJU I-IX/2004

a) Fizični kazalci
- v letošnjem letu 8,8 % več nočitev v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta
- 17,4 % več tujih prenočitev v primerjavi s preteklim letom
- 3,4 % več kopalcev kljub slabemu vremenu v letošnjem letu.

b) Finančni kazalci
- 9 % več prihodka v primerjavi z istim obdobjem lani – redna rast
- 19 % večji dobiček iz poslovanja v primerjavi z istim obdobjem lani
- 29 % večji čisti dobiček v primerjavi z istim obdobjem lani, kar je bistveno nad povprečjem drugih družb, ki kotirajo na borzi v letošnjem letu.

Podani so podatki iz objavljenega poročila iz poslovanja za obdobje januar- september 2004

2. RAST DRUŽBE

Nadaljuje se stalna realna rast družbe. Posebno rad bi poudaril, da smo v 13 letih več kot 13 x povečali tržno vrednost družbe (lahko preverite Valuation report International Price Waterhouse, Aug 1991, in današnjo tržno kapitalizacijo).

Zanimiva je primerjava s podobnimi družbami v branži, pa tudi z drugimi v Sloveniji.

3. O INVESTICIJAH

V teku so investicije v višini cca. 10 mrd SIT:

 • v Čatežu Hotel & Spa & Wellness
 • v Mokricah depandansa hotela (nekdanje kašče..) itd…
 • Ilidža Sarajevo: notranji in zunanji bazeni
 • Marina Portorož: 7 objektov z apartmaji

Predvideno je, da bodo v naslednjem letu te investicije dokončane in bodo praktično skoraj podvojile hotelske nastanitvene kapacitete skupine Terme Čatež, prenovljeni pa bodo tudi notranji in zunanji bazeni iz Čateža na Ilidži v Sarajevu. S tem je zagotovljena fizična rast družbe v drugem letu.

4. VIZIJA

Uresničujemo našo napoved, da bomo v 10 letih 10 x večji. V pripravi odnosno razgovorih pa so velike naložbe v Marini Portorož, lokacijo pri Zadru, v Splitu, Dubrovniku in okolici, Beogradu.

5. OCENA POSLOVANJA V NOVEMBRU

Na podlagi sedanjih podatkov o fizičnih kazalcih poslovanja, ki na dan 21.novembra 2004 kažejo porast skupnih prenočitev za več kot 25% in porast prodanih kopaliških vstopnic enodnevnim kopalcem za več kot 40%, ocenjujemo, da bodo rezultati poslovanja v novembru nad pričakovanji.

II. KOMENTAR AKTUALNIH DOGODKOV

Glede na komuniciranje preko časnika Finance in konstruktih, ki so bili lansirani v javnosti, anonimkah itd.. v zadnjem letu in pol, menim, da moram o tem spregovoriti javno, čeprav menim, da je to stvar družbe.

Ocenjujem, da se s tem dela škoda in sramota družbi, prizadet je ugled družbe in delavcev v družbi kakor tudi moj ugled.

Borut Mokrovič lahko vedno javno pove, kaj je delal, kako in zakaj. Vedno sem delal pošteno, vestno, lahko rečem etično v interesu družbe, vseh delničarjev in delavcev te družbe.

To dokazujejo rezultati poslovanja družbe, ki so letos in v prejšnjih letih nadpovprečni. V 13-ih letih smo 13 x več vredni.

Katera družba iz branže lahko to pokaže, pa tudi v drugih branžah jih je malo, če sploh so med velikimi podjetji takšni primeri. Poglejte si v občini, v regiji in tudi v Sloveniji.

Ocenjujem, da so za vso to kampanjo interesi posameznikov, ali manjše skupine delničarjev.

O interesih ne bom govoril, čeprav če bo potrebno, jih bom razkril. Ocenjujem pa, da niso potrebne takšne metode, ki se jih poslužuje gospod Petan kot predsednik nadzornega sveta družbe, namesto da bi konstruktivno ščitil interes družbe in vseh delničarjev.

Osebno se ne počutim ogroženega, saj menim, da sem v slovenskem prostoru in širše nekaj naredil in me poslovni partnerji spoštujejo in cenijo – doma in v tujini.

V svoji preteklosti sem zapustil podjetja, ker nisem več videl izzivov za razvoj (iz Projektivnega biroja Region sem odšel sanirati Tovarno avtomobilskih prikolic v Brežicah – IMV Adrio, za skoraj 3 x manjšo plačo, in uspel. Od tam sem prišel v Terme Čatež in imel 2 x manjšo plačo).

S tem Vam hočem povedati, da me plača nikoli ni zanimala, temveč izzivi. Rekel sem si, da bom ostal 7 let, vendar kot vidite, sem še tu, saj so izzivi veliki (cilj 10 x večji v 10 letih).

Legitimno sprejemam možnost razrešitve, ki jo imajo delničarji, odn. nadzorni svet, saj imam z ugledom, ki ga imam, vsaj dvakrat boljše ponudbe iz tujine.

Zato mi dovolite, da podrobneje pojasnim javno objavljena mnenja odvetnika DZS d.d., gospoda Zdolška, ki ni navedel nobenega člena zakona, ki bi določal, da je navedena pogodba v nasprotju z zakonom. Vsi njegovi zaključki so narejeni na konstruktih.

Dejstvo je, da:

 • moj mandat traja do 16. januarja 2006,
 • moja pogodba ni v nasprotju s trenutno nobenim zakonom,
 • je v pogodbi jasno določeno, kdaj in zakaj se pogodba spremeni v prvotno iz leta 1996
 • moji prejemki so bili neštetokrat obravnavani in potrjeni na sejah nadzornega sveta, tudi takrat ko sem predlagal, da prejemam 8-kratnik plače povprečja družbe, pa so člani nadzornega sveta zahtevali, da se upošteva 50 % povprečja družbe, 50 % povprečja v Sloveniji. Posamezni člani nadzornega sveta so tudi preverili vsebino pogodbe;
 • določila glede višine plače in drugih pravic so določena na osnovi smernic združenja Manager, katerega član UO sem od vsega začetka, in nikakor ne odstopajo od prejemkov drugih predsednikov uprav primerjalnih podjetij v Sloveniji;
 • odškodninske odgovornost ni in je ne more biti (mnenja v prilogi: mnenje inštituta za delo, mnenje odvetniške družbe Čeferin in mnenje davčnega svetovalca, odločba Davčne uprave, mnenje objavljeno v Gospodarskem vestniku, svetovalca št. 8, članek davčnega svetovalca Simiča, objavljen v časniku Finance, 27. jan 2004);
 • prav tako je davčna inšpekcija v letu 2000 preverila in pregledala obe pogodbi in 4 račune iz leta 1999 in 2000 in v odločbi ni ugotovila nobenih napak oz. nepravilnosti;
 • takšne pogodbe imajo mnogi managerji po svetu in niso nič sporne;
 • predno smo sklenili takšno pogodbo, smo preverjali to možnost pri tistih, ki so pisali zakone, in niso videli nobene nepravilnosti, za kar imamo tudi mnenje (glej prilogo).;

- Zakaj smo šli na takšne pogodbe v Termah Čatež d.d.: zato, da bi racionalizirali poslovanje, motivirali delavce in vzpodbudili razmišljanja pri poslovodnih delavcih.
- O višini plače sem povedal, da je v okviru smernic združenja Manager.
- O odpravnini: v tistem času je bilo določeno v ZGD 24 odpravnin. Tedaj sem izjavil, da se bom odpravnini odpovedal. Tudi danes izjavljam, da se bom delu odpravnine odpovedal v korist delavcev, v smislu 14. plače.
- O interesih bom rekel samo to, da je prišlo do drugačnih interesov predsednika nadzornega sveta, ko sem želel zaščititi interese vseh delničarjev, kar se vidi iz zapisnikov. Povem lahko, da ne bom delal v interesu posameznikov, ali manjšega števila delničarjev, na škodo večine. To ni moj stil; nikoli nisem tako deloval, to je proti mojim principom in načelom in je protizakonito.
- O plačah delavcev: po 1 letu, ko sem prišel v Terme Čatež, smo začeli obvladovati stroške tako dobro, da smo začeli izplačevati 13. plačo … in tako vrsto let. V prvih letih smo izplačali delavcem do 17 in 18 plač letno v obliki obveznic, ki so jih potem zamenjali za delnice. Vedno in v celoti izpolnjujemo kolektivne pogodbe in izvajamo stimulativno nagrajevanje in imamo posebne dodatke za stalnost in dodatne pravice.
- O avtomobilu za službene potrebe: prešli smo, za vse čase, obdobje, ko je bil avto potreben in smo ga morali kupiti, in potem ko smo managerji plačevali 2 % od vrednosti avtomobila, do danes, ko plačujemo kilometrino. Moram Vam povedati, da mi Terme Čatež d.d. refundirajo samo cca. ½ stroškov amortizacije odn. kilometrine za avto, ki ga vozim.
- Ostale pravice po pogodbi: nisem izkoristil določil iz pogodbe za šoferja, zdravstvene preglede, izobraževanja idr..
- O konstruktu, ki kroži, da želim zamenjati člane nadzornega sveta iz vrst delavcev, pa: Nikdar in nikoli se nisem vtikal v volitve predstavnikov delavcev, kar lahko vsak posameznik potrdi in tudi nimam te pristojnosti.

ZAKLJUČEK

Člani nadzornega sveta bodo pač morali presoditi, čigave interese ščitijo. Tu ne gre za osebne zamere, temveč za njihovo odgovornost.

Menim, da je ZGD (250. člen= pri tem zelo jasen:

 1. Obveznosti nisem huje kršil; celo obratno – menim, da sem jih nadpovprečno dobro izpolnjeval, kar je nadzorni svet neštetokrat potrdil.
 2. Ali sem sposoben voditi posle: Upam, da so letošnji rezultati in rezultati vrsto let nazaj (v 13 letih več kot 13 x povečana tržna vrednost družbe) in ambiciozno zastavljeni program za naprej najboljši dokaz.
 3. Skupščina se do sedaj ni izrekla za nepodelitev razrešnice, temveč je potrdila uspešno delo.
 4. Drugih ekonomsko poslovnih razlogov pa prav tako ne vidim.

Zato ocenjujem, da so objave, za katere je sicer odgovoren predsednik nadzornega sveta, škodovale družbi, da motijo naše delo in manjšajo ugled družbe in zaupanje poslovnih partnerjev ter na ta način delajo škodo družbi in delničarjem ter članom nadzornega sveta družbe.

Stališče odvetnika Zdolška je s pravnega vidika povsem nerealno, saj ni bil kršen noben predpis, ali določila veljavne zakonodaje, ki bi bila z mojo pogodbo kršena, kar je potrdila tudi odločba in zapisnik davčne uprave iz leta 2000, ki je pregledal in fotokopiral moje pogodbe in račune na podlagi pogodbe o poslovodstvu, predvsem z vidika pravilnega obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov.

Pravilnost poslovanja je vsako leto tudi potrdila revizorska hiša.

Ponovno poudarjam, da sem delal celo življenje vestno in pošteno po moralnih kriterijih, zato se ne bojim resnice. MENI OSEBNO GRE ZA ČAST!

Možno je, da bo nekdo drug še bolje vodil družbo, vendar ga trenutno, sodeč po rezultatih, ne poznam.

Zato sprejemam možnost, da nadaljujem z delom, ali da me nadzorni svet razreši, vendar naj to naredi častno kot določa Zakon o gospodarskih družbah in pogodba, ne pa v preživeti obliki diskreditacij.


Borut Mokrovič
V Čatežu, novembra 2004