Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 61. seji nadzornega sveta, dne 06. marca 2007

Ad. 1) Potrdi se zapisnik 60. seje nadzornega sveta in dnevni red 61. seje nadzornega sveta Ad. 2) Nadzorni svet je v skladu s sklepom skupščine...
Ad. 1) Potrdi se zapisnik 60. seje nadzornega sveta in dnevni red 61. seje nadzornega sveta
Ad. 2) Nadzorni svet je v skladu s sklepom skupščine Term Čatež d.d. z dne 18. 07. 2006 sprejel popravek statuta v točki 3.1 in se ta glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 14.970.355,53 EUR (štirinajstmilijonovdevetstosedemdesettisočtristopetinpetdesetcelatriinpetdeset evrov) in je razdeljen na 597.916 (petstosedemindevetdesettisočdevetstošestnajst) kosovnih navadnih imenskih delnic.

Ad. 3) Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006

Ad. 4) Nadzorni svet se je seznanil z načrtom uresničevanja razvojnega plana družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež v letih 2007-2009

TERME ČATEŽ d.d.
Uprava