Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2005

V nadaljevanju so prikazani konsolidirani računovodski izkazi Skupine Terme Čatež po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) skladno z Uredbo ES št. 1606/2002 in ZGD – H, ki je bila sprejeta 29. 12. 2004. Vse družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na enega izmed organiziranih trgov držav članic EU in ki sestavljajo skupinske računovodske izkaze za poslovno leto, ki se začne s 1. 1. 2005 ali kasneje, morajo pripraviti in objaviti letne skupinske računovodske izkaze na podlagi MSRP.