Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Sprejeti sklepi na seji skupščine Term Čatež d.d. dne 16.08.2005

Po ugotovitvi sklepčnosti skupščine in izvolitvi delovnih teles skupščine je skupščina sprejela naslednje sklepe:


1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004.

Bilančni dobiček za leto 2004 v znesku 1.569.156.879,75 SIT se uporabi:

 • 627.811.800,00 SIT za dividende ali 1.050,00 SIT bruto dividende na delnico;
 • 8.008.627,91 SIT za nagrade upravi
 • 23.668.967,74 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
 • 909.667.484,10 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende v roku 30 dni od potrditve na skupščini in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 18.08.2005 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

Za izplačilo bilančnega dobička pod 1., 2. in 3. alineo tega sklepa v višini 659.489.395,65 SIT se uporabi preneseni dobiček iz leta 1999.


2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter se jima podeli razrešnica.

3. Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2005 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

4. Skupščina predlaganih sprememb in dopolnitev statuta ni sprejela (predlagane so bile spodnje spremembe in dopolnitve statuta).

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŽBE TERME ČATEŽ d.d.

k 4. točki dnevnega reda 11. seje skupščine Term Čatež d.d., sklicane za dne 16.08.2005

1. Spremeni se prvi odstavek točke 3.3 statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s ¾ (tričetrtinsko) večino navzočih delničarjev.

2. Spremeni se točka 3.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Uprava družbe mora najkasneje v 14/štirinajstih dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, z objavo v časopisu Dnevnik, ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi navodili in pravili, povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic, v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.

Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 14/štirinajstih dneh od dneva objave v časopisu Dnevnik oz. na spletnih straneh Ljubljanske borze, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

3. Spremeni se celotna točka 4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Štiri ena (4.1): Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. Nadzorni svet za člana uprave imenuje osebo, ki je usposobljena za opravljanje dela v upravi. Nadzorni svet lahko v razpisu določi pogoje, ki jih mora kandidat izpolniti.

Štiri dva (4.2): Uprava šteje do tri člane. Če ima uprava več članov, se eden izmed njih imenuje za predsednika. Mandat članov uprave traja do 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Uprava lahko podeli posamično ali skupno prokuro osebi, ki je zaposlena v družbi, lahko pa tudi osebi izven družbe. Prokuro uprava podeli za določen čas, s soglasjem nadzornega sveta.

Štiri tri (4.3): Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, s tem da je za vse posle, posebej pa za kakršnekoli transakcije z vrednostnimi papirji, odločitve v zvezi z investicijami ali sklepanjem posameznih pogodb v višini nad 10 % osnovnega kapitala družbe, potrebno soglasje nadzornega sveta.

Poleg ostalih pristojnosti v skladu z zakonom uprava predvsem:

 1. organizira in vodi delovni proces in poslovanje delniške družbe
 2. zastopa družbo v razmerjih s tretjimi in odgovarja za zakonitost dela družbe
 3. sprejema osnove poslovne politike, plan in program dela
 4. sprejema ukrepe za sprovajanje poslovne politike, izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta
 5. določa notranjo organizacijo družbe in imenuje ter razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter svoje pomočnike
 6. sprejema splošne akte v skladu s predpisi, odredbami tega statuta in sklepi pristojnih organov delniške družbe
 7. opravlja druge posle predvidene s tem statutom oz. zakonom

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik o delu uprave, s soglasjem nadzornega sveta.

Predsednik uprave in člani uprave zastopajo družbo skupno in v skladu s statutarnimi omejitvami.

Pri zastopanju člani uprave upoštevajo s poslovnikom uprave določena razmerja med člani uprave.

Člani uprave solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so vestno in natančno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Štiri štiri (4.4): Uprava ima pravico do udeležbe v bilančnem dobičku v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine.

4. Spremeni se točka 5.2 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Nadzorni svet šteje 12/dvanajst članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in obveznosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

5. Spremeni se točka 5.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 5.3 tega statuta.

6. Spremeni se točka 6.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Skupščina se skliče vsaj 1/en mesec dni pred sejo, z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navede dnevni red, kraj in čas seje ter kje in na kakšen način se delničarji lahko seznanijo z gradivom za skupščino, glede na to, da se gradivo pošlje le delničarjem, ki imajo več kot 1000/entisoč delnic.

7. V statut se doda nova točka 7.4, ki glasi:

Zaposleni v družbi Terme Čatež d.d. so lahko na podlagi vsakokratnega sklepa skupščine udeleženi pri delitvi bilančnega dobička v skladu s predhodno dogovorjenimi kriteriji, ki jih določi uprava v sodelovanju s svetom delavcev, s katerimi soglaša nadzorni svet.

8. Spremeni se prvi odstavek točke 9 statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:

Družba objavlja svoja sporočila in obvešča delničarje na spletnih straneh Ljubljanske borze, v skladu z njenimi navodili in pravili, lahko pa tudi v časopisu Dnevnik.

=====


5. Skupščina ni odpoklicala člana nadzornega sveta Gorana Brankoviča, zato se glasovanje o imenovanju novega člana nadzornega sveta ni izvedlo.

6. Ob upoštevanju Kriterijev za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov, sprejetih s strani Upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov in Priporočil za plačila članov nadzornih svetov, prejmejo člani nadzornega sveta osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi posebnih obveznosti v višini 1.260.172,00 SIT bruto letno. Predsednik nadzornega sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij v višini 1.260.172,00 SIT bruto letno. Člani in predsednik nadzornega sveta prejemajo plačilo za opravljanje funkcije v mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov navedenih v prvem in drugem stavku tega sklepa. Vsi člani nadzornega sveta poleg plačila za opravljanje funkcije, za udeležbo na seji, prejmejo sejnino v skladu z določbami 5.10 točke statuta družbe in v skladu s sklepom skupščine z dne 15.06.2000.

7. Terme Čatež d.d. sestavljajo v obdobju naslednjih 5/petih poslovnih let, šteto od 01.01.2006 dalje, računovodska poročila iz prvega odstavka 56. člena ZGD v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

8. Skupščina se je seznanila s sklepom sveta delavcev z dne 18.07.2005 o izvolitvi novih 3/treh članov nadzornega sveta, in sicer: gospe Zdenke Urekar, gospoda Damjana Krulca in gospoda Igorja Iljaša.


Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.


Današnja objava sklepov skupščine družbe Term Čatež d.d., kakor tudi vsa do sedaj v letu 2005 objavljena sporočila za javnost in tudi vsa v bodoče objavljena sporočila za javnost so in bodo dostopna javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze dalje tudi na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:
>o podjetju<,
>novinarska soba<,
>sporočila za javnost<

UPRAVA
Terme Čatež d.d.