Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Sklic 11. seje skupščine Term Čatež d.d.

Na podlagi točke 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 6.3 točke statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje 11. sejo skupščine Term Čatež d.d., ki bo v torek, 16.08.2005 ob 13.00 uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme.
z naslednjim DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.


2. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2004 z mnenjem revizorja in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004 ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2004 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004.

Bilančni dobiček za leto 2004 v znesku 1.569.156.879,75 SIT se uporabi:
- 627.811.800,00 SIT za dividende ali 1.050,00 SIT bruto dividende na    delnico;
- 8.008.627,91 SIT za nagrade upravi
- 23.668.967,74 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
- 909.667.484,10 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende v roku 30 dni od potrditve na skupščini in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 18.08.2005 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

Za izplačilo bilančnega dobička pod 1., 2. in 3. alineo tega sklepa v višini 659.489.395,65 SIT se uporabi preneseni dobiček iz leta 1999.

Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2004

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v letu 2004 ter se jima podeli razrešnica.


3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2005

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2005 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.


4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Terme Čatež d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu. Sprejme se čistopis statuta družbe. Skupščina pooblašča predsednika skupščine, da podpiše čistopis statuta družbe Terme Čatež d.d.


5. Določitev plačila članov nadzornega sveta Term Čatež d.d.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Ob upoštevanju Kriterijev za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov, sprejetih s strani Upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov in Priporočil za plačila članov nadzornih svetov, prejmejo člani nadzornega sveta osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi posebnih obveznosti v višini 1.260.172,00 SIT bruto letno. Predsednik nadzornega sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij v višini 1.260.172,00 SIT bruto letno. Člani in predsednik nadzornega sveta prejemajo plačilo za opravljanje funkcije v mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo.

Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov navedenih v prvem in drugem stavku tega sklepa. Vsi člani nadzornega sveta poleg plačila za opravljanje funkcije, za udeležbo na seji, prejmejo sejnino v skladu z določbami 5.10 točke statuta družbe in v skladu s sklepom skupščine z dne 15.06.2000.


6. Standardi računovodskega poročanja

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Terme Čatež d.d. sestavlja v obdobju naslednjih 5/petih poslovnih let, šteto od 01.01.2006 dalje, računovodska poročila iz prvega odstavka 56. člena ZGD v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7/sedem dni po objavi tega sklica v splošni službi delniške družbe.

Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred sejo skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 10.08.2005 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja deponirano na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina delničarjev ob napovedani uri ne bo sklepčna, se uro po sklicu oz. ob napovedani uri opravi skupščina delničarjev, ki veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.


TERME ČATEŽ d.d.
Uprava