Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Terme Čatež d.d.

k 4. točki dnevnega reda 11. seje skupščine Term Čatež d.d., sklicane za dne 16. 08. 2005

1. Spremeni se prvi odstavek točke 3.3 statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s ¾ (tričetrtinsko) večino navzočih delničarjev.

2. Spremeni se točka 3.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Uprava družbe mora najkasneje v 14/štirinajstih dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, z objavo v časopisu Dnevnik, ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi navodili in pravili, povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic, v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.

Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 14/štirinajstih dneh od dneva objave v časopisu Dnevnik oz. na spletnih straneh Ljubljanske borze, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

3. Spremeni se celotna točka 4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Štiri ena (4.1): Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. Nadzorni svet za člana uprave imenuje osebo, ki je usposobljena za opravljanje dela v upravi. Nadzorni svet lahko v razpisu določi pogoje, ki jih mora kandidat izpolniti.

Štiri dva (4.2): Uprava šteje do tri člane. Če ima uprava več članov, se eden izmed njih imenuje za predsednika. Mandat članov uprave traja do 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Uprava lahko podeli posamično ali skupno prokuro osebi, ki je zaposlena v družbi, lahko pa tudi osebi izven družbe. Prokuro uprava podeli za določen čas, s soglasjem nadzornega sveta.

Štiri tri (4.3): Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, s tem da je za vse posle, posebej pa za kakršnekoli transakcije z vrednostnimi papirji, odločitve v zvezi z investicijami ali sklepanjem posameznih pogodb v višini nad 10 % osnovnega kapitala družbe, potrebno soglasje nadzornega sveta.

Poleg ostalih pristojnosti v skladu z zakonom uprava predvsem:

  1. organizira in vodi delovni proces in poslovanje delniške družbe
  2. zastopa družbo v razmerjih s tretjimi in odgovarja za zakonitost dela družbe
  3. sprejema osnove poslovne politike, plan in program dela
  4. sprejema ukrepe za sprovajanje poslovne politike, izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta
  5. določa notranjo organizacijo družbe in imenuje ter razrešuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter svoje pomočnike
  6. sprejema splošne akte v skladu s predpisi, odredbami tega statuta in sklepi pristojnih organov delniške družbe
  7. opravlja druge posle predvidene s tem statutom oz. zakonom

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik o delu uprave, s soglasjem nadzornega sveta.

Predsednik uprave in člani uprave zastopajo družbo skupno in v skladu s statutarnimi omejitvami.

Pri zastopanju člani uprave upoštevajo s poslovnikom uprave določena razmerja med člani uprave.

Člani uprave solidarno odgovarjajo družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, razen če dokažejo, da so vestno in natančno izpolnjevali svoje dolžnosti.

Štiri štiri (4.4): Uprava ima pravico do udeležbe v bilančnem dobičku v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine.


4. Spremeni se točka 5.2 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Nadzorni svet šteje 12/dvanajst članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in obveznosti, če ni s tem statutom določeno drugače.


5. Spremeni se točka 5.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 5.3 tega statuta.


6. Spremeni se točka 6.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Skupščina se skliče vsaj 1/en mesec dni pred sejo, z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navede dnevni red, kraj in čas seje ter kje in na kakšen način se delničarji lahko seznanijo z gradivom za skupščino, glede na to, da se gradivo pošlje le delničarjem, ki imajo več kot 1000/entisoč delnic.


7. V statut se doda nova točka 7.4, ki glasi:

Zaposleni v družbi Terme Čatež d.d. so lahko na podlagi vsakokratnega sklepa skupščine udeleženi pri delitvi bilančnega dobička v skladu s predhodno dogovorjenimi kriteriji, ki jih določi uprava v sodelovanju s svetom delavcev, s katerimi soglaša nadzorni svet.


8. Spremeni se prvi odstavek točke 9 statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:

Družba objavlja svoja sporočila in obvešča delničarje na spletnih straneh Ljubljanske borze, v skladu z njenimi navodili in pravili, lahko pa tudi v časopisu Dnevnik.


Terme Čatež d.d.
Uprava