Обращения к общественности и публикации - Terme Čatež
Горячее предложение target="_top" Дестинация target="_top" Размещение target="_top" Наше предложение target="_top"
Обращения к общественности и публикации

Obvestilo o skladnosti upravljanja družbe Terme Čatež d.d. s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Družba Terme Čatež d.d. , Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi delničarje in javnost obvešča

O skladnosti upravljanja družbe Terme Čatež d.d. s kodeksom upravljanja javnih delniških družb

V Termah Čatež d.d. se od ustanovitve delniške družbe v letu 1991 trudimo za čimboljšo komunikacijo z delničarji in javnostjo. Skrbimo, da so naša ravnanja skladna z veljavno zakonodajo in etičnimi načeli poslovne kulture.

Javnost obveščamo, da spoštujemo Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v nadaljevanju: Kodeks) Ur.list RS, št.44/04 objavljen dne 18.04.2004, ki so ga sporazumno oblikovali Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager z namenom, da bi natančneje določili standarde upravljanja in vodenja javnih gospodarskih družb v slovenskem prostoru, razen v naslednjih primerih:

Določilo Kodeksa 2.3.10. Uprava naj v notranjem aktu družbe predpiše pravila o omejitvah trgovanja z delnicami družbe ter delnicami povezanih družb, ki so jih dolžni spoštovati člani organov družbe in z njo povezanih družb ter zaposleni, katerim so dostopne notranje informacije.

Družba tega nima določenega v internem aktu družbe, saj neposredno uporablja predpise, ki urejajo to področje. Družba meni, da Zakon o trgu vrednostnih papirjev s podzakonskimi predpisi dovolj jasno in v zadostni meri določa pravila o omejitvah in zagotavlja preglednost trgovanja.

Določilo Kodeksa 3.4.2. Plačila članov nadzornega sveta naj bodo sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del naj vsebuje enkratna medletna in letna izplačila, ki naj bodo povezana z uspešnostjo in zahtevnostjo dela nadzornega sveta ter uspešnostjo dela posameznega člana in nadzornega sveta kot celote. Predstavljajo naj dolgoročno spodbudo za doseganje večje storilnosti. Variabilni del ne sme biti pretežno vezan na uspešnost poslovanja družbe. Priporoča se, da se članov nadzornega sveta ne nagrajuje z opcijami ali primerljivimi finančnimi instrumenti.

Plačila članov nadzornega sveta temeljijo na uspešnosti družbe kot celote, zato le-ti prejemajo nagrado skupinsko, ne glede na individualni prispevek posameznika. So pa v pripravi nova merila za nagrajevanje nadzornega sveta, glede na sprejeta merila Združenja članov nadzornih svetov.

Določilo Kodeksa 7.4.1. »Spletne strani družbe – Družba si mora prizadevati za izdelavo čim bolj preglednih spletnih strani družbe v slovenskem in angleškem jeziku.«

Družba Terme Čatež d.d., je v letu 2004 prenovila in razširila svojo spletno stran. V prihodnje bomo spletne strani v slovenskem in angleškem jeziku obogatili še z naslednjim:

  • predstavitev strategije,
  • letno poročilo za tekoče leto v angleškem jeziku,
  • okoljevarstvene politike ter socialne politike,
  • predstavitev članov nadzornega sveta družbe s podatki o njihovih predhodnih izkušnjah in mandatih v drugih družbah,
  • zgodovina podjetja,
  • predstavitev povezanih družb,
  • izjavo o spoštovanju tega Kodeksa ter standardi upravljanja Term Čatež d.d.

Uprava