Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sklic 15. seje skupščine Term Čatež d.d.

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe sklicuje 15. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v ki bo v četrtek, 27. avgusta 2009 ob 14.00 uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled Popolno gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Čatež, Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.terme-catez.si in spletnih straneh Ljubljanske borze (seonet.ljse.si) od dne objave sklica skupščine do dneva skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7/sedmih dneh po objavi tega sklica, bodo objavljeni skladno s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah.

Udeležba na skupščini

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Ponovno zasedanje skupščine

Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 497.022. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 490.182. Vse delnice so istega razreda.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so pri KDD vpisani kot imetniki delnic Term Čatež d.d. na dan 25.08.2009. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.