Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Revidirano letno nekonsolidirano in konsolidirano poročilo Terme Čatež za leto 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež, d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:
Izdajatelj: Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi

Člen ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij: 106. člen, 110. člen, 111. člen

Nadzorni svet je na svoji 74. seji sprejel revidirano Letno poročilo družbe Terme Čatež d.d., in se seznanil s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Terme Čatež za leto 2008. Poročilo nadzornega sveta bo sprejeto skupaj s sprejemom konsolidiranega letnega poročila.


Vpogled v letno poročilo
Celotno letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d., in Skupine Terme Čatež za leto 2008 je na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 8.00 in 13.00 uro. Revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež, d.d., in Skupine Terme Čatež za leto 2008, bo skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja, posredovano Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES v skladu s predpisi.


Uprava