Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2008

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2008 Navajamo nekaj pomembnejših podatkov iz poslovanja v letu 2008:
a) Fizični kazalci

V Termah Čatež d.d. so gosti v letu 2008 ustvarili 669.903 (lani 643.716 ) prenočitev, kar predstavlja 4,1% več kot leto poprej. Število domačih prenočitev se je povečalo za 2,3%, število tujih prenočitev pa za 7%. Obisk v termalnih bazenih, merjen s številom kopalcev, se je povečal za 0,4%, zabeleženih pa je 951.812 kopaliških vstopov. S selektivnim marketinškim pristopom smo uspeli zabeležiti zmerno rast povpraševanja na domačem tržišču. Na tujem tržišču prevladujeta predvsem Italija in Hrvaška. 

Gosti so v Termah Čatež d.d. v letu 2008 realizirali 7,98% vseh prenočitev v Sloveniji in 26,13% vseh prenočitev v Slovenskih naravnih zdraviliščih.


b) Pomembnejše investicije

· dokončanje del na tretji kupoli zimske termalne riviere,

Investicija bo sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR) v višini 1.539.232,00 EUR.

Skupna vrednost investicije znaša 6,4 milijona EUR in bo financirana v višini 41% z lastnimi sredstvi 35% bančnimi krediti in 24% s sredstvi ESSR.

· adaptacija in razširitev slaščičarne Urška v Čatežu
· izgradnja novega igrala t.i. BOOMERANG 
· izvedba gostinskega objekta t.i. »PUB CABANA KAFE «
· nakup 97% delnic družbe Cvetje Čatež d.d.

c) Poslovni izid

Družba Terme Čatež d.d. je v letu 2008 realizirala:
- 30.846 tisoč EUR poslovnih prihodkov, kar je za 6,3% več kot v letu 2007 in
- čisti dobiček v višini 4.724 tisoč EUR, kar je enako kot leto poprej.

d) Delnica

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 31.12.2007 znašala 340,00 EUR, tržna cena delnice na dan 31.12.2008 pa je znašala 195,00 EUR. Tečaj delnice je v primerjalnem obdobju upadel za 42,65%.


e) Zaposleni

Po stanju na koncu meseca decembra 2008 je bilo zaposlenih 475 oseb, kar predstavlja 4,1% več kot v enakem obdobju preteklega leta. 
Od 456 zaposlenih je bilo 324 žensk (68,2%) in 151 moških (31,8%). V skupini Terme Čatež d. d. je bilo na dan 31.12.2008 skupaj 681 zaposlenih.

Uprava
Terme Čatež