Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Obvestilo o prenosu lastnih delnic na trgovalni račun obvladujoče družbe

Uprava družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež obvešča javnost, da je na podlagi sklepa skupščine družbe Terme Čatež d.d. z dne 29.01.2008, ki glasi:
Citiramo:»Umakne se 100.894 (stotisočosemstoštiriindevetdeset) lastnih delnic družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35 (petintrideset), Čatež ob Savi, katerih imetnika sta hčerinski družbi družbe Terme Čatež d.d., in sicer Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8 (osem), Portorož, v višini 58.374 (oseminpetdesettisočtristoštiriinsedemdeset) delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 9,76 (devet celih šestinsedemdeset) % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d., in družba Turistično podjetje Portorož d.d., Cesta solinarjev 6 (šest), Portorož, v višini 42.520 (dvainštiridesettisočpetstodvajset) delnic družbe Terme Čatež d.d., kar predstavlja 7,11 (sedem celih enajst) % osnovnega kapitala družbe Terme Čatež d.d.