Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sklic 13. seje skupščine Terme Čatež, d.d.

Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje 13. sejo skupščine Term Čatež d.d., ki bo v torek, 31. julija 2007 ob 13.00 uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v Veliki konferenčni dvorani hotela Terme z naslednjim DNEVNIM REDOM:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine. Predlog sklepa: V delovno predsedstvo skupščine se izvolita Mitja Ulčar in Mladen Stariha, v verifikacijsko komisijo pa se izvolijo Zvonko Krulc in Renata Martinčič

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež, d. d., za leto 2006 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež, d.d., za leto 2006 z mnenjem revizorja in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

(a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež, d. d., za leto 2006 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež ,d.,d., za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2006 v znesku 1.056.101.870,46 SIT (4.407.035,01 EUR) se uporabi:

627.811.800,00 SIT (2.619.812,22 EUR) za dividende ali 1.050 SIT (4,381572 EUR) bruto dividende na delnico;
14.366.000,00 SIT (59.948,26 EUR) za nagrado upravi
26.296.734,73 SIT (109.734,33 EUR) za nagrado nadzornemu svetu;
387.627.335,74 SIT (1.617.540,21 EUR) se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 31.08.2007, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 02.08.2007 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

(b) Potrdi in odobri se delo uprave in se ji podeli razrešnica za leto 2006.

(c) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v letu 2006 ter se mu podeli razrešnica.

Utemeljitev predloga:
Za delitev je namenjenih 73 % dobička. Višina predlagane dividende je enaka lanski dividendi.
Višina predlagane nagrade nadzornemu svetu in upravi temelji na uspešnem poslovanju družbe, ki je dosegla za 35 % višji dobiček iz poslovanja kot v preteklem letu.
Glede na uspešno in zakonito poslovanje družbe je predlagana tudi podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2007

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2007 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev predloga:

Skupščina delničarjev družbe je na podlagi 293. člena ZGD-1 pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo družbe.
Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2007, imenuje revizijsko družbo naslednjimi podatki:

KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, iz Ljubljane.

Družba KPMG Slovenija d.o.o. je bila ustanovljena dne 5.1.1993 in je že od ustanovitve član uglednega mednarodnega združenja KPMG International s sedežem v Švici. Družba zagotavlja storitve revizije številnim pomembnim slovenskim družbam. Revidiranja računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež d.d. je do vključno leta 2003 opravljala revizijska hiša Deloitte&Touche d.o.o. iz Ljubljane, zadnja tri leta pa predlagana revizorska hiša KPMG Slovenija d.o.o.

4. Volitve članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina imenuje šest članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let s pričetkom mandata dne 17. januarja 2008, in sicer:
a) v nadzorni svet skupščina imenuje Dr. Johannesa Attemsa
b) v nadzorni svet skupščina imenuje Mag. Roberta Krajnika
c) v nadzorni svet skupščina imenuje Ivana Molana
d) v nadzorni svet skupščina imenuje Bojana Petana
e) v nadzorni svet skupščina imenuje Andrejo Pihler
f) v nadzorni svet skupščina imenuje Mladena Stariho

Štiriletni mandat novoizvoljenih članov začne teči dne 17.01.2008, ko poteče mandat sedanjim članom nadzornega sveta.

Utemeljitev predloga:
(a) Dr. Johannes Attems: doktor znanosti, dosedanje izkušnje: dolgoletni predsednik oz. član uprave in nadzornih svetov doma in v tujini, trenutno zaposlen v Oesterreichische Kontrollbank, Wien kot član uprave
(b) Mag. Robert Krajnik: magister znanosti, dosedanje izkušnje: predsednik, nam.predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v DZS d.d. kot izvršni direktor Divizije finančnih strokovnih služb
(c) Ivan Molan: diplomirani organizator dela, dosedanje izkušnje: izkušnje v gospodarstvu na različnih delovnih mestih, član nadzornega sveta, opravlja funkcijo župana Občine Brežice
(d) Bojan Petan: univ.dipl.iur, predsednik, dosedanje izkušnje: predsednik, nam.predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v DZS d.d. kot predsednik uprave
(e) Andreja Pihler: univ.ipl.iur., dosedanje izkušnje: delo v Državnem zboru RS, trenutno zaposlena v KD Holding d.d. kot samostojna svetovalka za pravne zadeve
(f) Mladen Stariha: univ.dipl.oec., dosedanje izkušnje: predsednik, nam.predsednika oz. član nadzornih svetov, trenutno zaposlen v Novi KBM d.d. kot vodja posebnih projektov

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra, pooblaščenci delničarjev pa z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani kot imetniki delnic Term Čatež d.d. na dan 27.07.2007. Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred zasedanjem skupščine.

Popolno gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, s soglasji in izjavami predlaganih članov nadzornega sveta po 255. in 273. členu ZGD-1, so delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe Čatež, Topliška c. 35, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, predlogi sklepov z utemeljitvijo pa so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe: www.terme-catez.si.

Delničarje vljudno prosimo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

TERME ČATEŽ, d. d.
Uprava