Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 62. seji nadzornega sveta, dne 25. aprila 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Term Čatež d.d. je na svoji 62. seji dne 25.04.2007 sprejel naslednje sklepe:
Ad. 1) Potrdi se zapisnik 61. seje nadzornega sveta in dnevni red 62. seje nadzornega sveta

Ad. 2) Potrdi se revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 s predlogom delitve bilančnega dobička in sprejme poročilo nadzornega sveta

Upravi se izplača nagrada v višini 79.017,46 EUR v breme stroškov poslovanja

Ad. 3) Potrdi se revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Terme Čatež za leto 2006

Ad. 4) Nadzorni svet se seznani s poročilom o tekočih investicijah

Uprava