Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sklepi iz 59. seje nadzornega sveta Term Čatež

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 59. seji nadzornega sveta, dne 03. oktobra 2006

Ad. 1) potrdi se zapisnik 58. seje nadzornega sveta in dnevni red 59. seje nadzornega sveta
Ad. 2) nadzorni svet se je seznanil s polletnimi poročili odvisnih družb

Uprava