Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Nerevidirano nekonsolidirano polletno poročilo družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2006

V dokumentu so prikazani nerevidirani nekonsolidirani in konsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) skladno z Uredbo ES št. 1606/2002 in ZGD – H, ki je bila sprejeta 29. 12. 2004.