Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Sprejeti sklepi na seji skupščine Term Čatež d.d. dne 18.07.2006

Na skupščini delničarjev je bilo prisotnih 435.187 delnic od skupaj delnic z glasovalno pravico 490.182 delnic oziroma od vseh delnic družbe 597.916 delnic.

Skupščina delničarjev Term Čatež d.d. je na 12. seji, dne 18.07.2006 ob 13.uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, sprejela naslednje sklepe:

1. Po ugotovitvi sklepčnosti je skupščina je izvolila naslednja delovna telesa: delovno predsedstvo: Mladen Stariha, Leonardo Peklar, Renata Martinčič in verifikacijsko komisijo: Zvonko Krulc, Nataša Vrečar, Romana Presker.
Sklep sprejet s 100% prisotnih glasov.

 2. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

 Bilančni dobiček za leto 2005 v znesku 1.266.581.392,19 SIT se uporabi:

  • 627.811.800,00 SIT za dividende ali 1.050,00 SIT bruto dividende na delnico;
  • 9.862.069,60 SIT za nagrade sedanji upravi;
  • 19.468.967,74 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
  • 609.438.554,85 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 21.08.2006 in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 18.07.2006 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

Za izplačila iz bilančnega dobička se uporabi preneseni dobiček in del dobička iz leta 2005.

Skupščina je tudi potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podelila razrešnico. Sklep sprejet s 100% prisotnih glasov.

 3. Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2006 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8, 1000 Ljubljana.
Sklep sprejet s 100% prisotnih glasov.

4. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu, razen nove točke 7.4, in sicer glede na sprejetje nasprotnega predloga. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe EUR-a izvede konverzijo v statutu vpisanega zneska osnovnega kapitala po tečaju zamenjave ter izvrši ustrezni popravek statuta.
Sklep sprejet s 99,193% prisotnih glasov.

5. Član nadzornega sveta prejema plačilo v znesku 975 EUR mesečno, predsednik nadzornega sveta pa znesek 1.950 EUR mesečno, začenši z naslednjim mesecem od sprejetja tega sklepa dalje.
Sklep sprejet s 93,927% prisotnih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.


TERME ČATEŽ d.d.
Uprava

Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze dalje, tudi na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom:>o podjetju<,>novinarska soba<,>sporočila za javnost<