Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Vabilo na 12. sejo skupščine Term Čatež d.d.

Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje 12. sejo skupščine Term Čatež d.d., ki bo v torek, 18.07.2006 ob 13.uri na sedežu družbe, v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi, v veliki konferenčni dvorani hotela Terme.

Dnevni red

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2005 v znesku 1.266.581.392,19 SIT se uporabi:

  • 627.811.800,00 SIT za dividende ali 1.050,00 SIT bruto dividende na delnico;
  • 9.862.069,60 SIT za nagrade sedanji upravi
  • 19.468.967,74 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
  • 609.438.554,85 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 21.08.2006 in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 18.07.2006 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

Za izplačila iz bilančnega dobička se uporabi preneseni dobiček in del dobička iz leta 2005.

Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2005

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter se jima podeli razrešnica.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2006

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2006 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8, 1000 Ljubljana.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Terme Čatež d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe EUR-a izvede konverzijo v statutu vpisanega zneska osnovnega kapitala po tečaju zamenjave ter izvrši ustrezni popravek statuta.

5. Določitev plačil članom nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Član nadzornega sveta prejema plačilo v znesku 975 EUR mesečno, predsednik nadzornega sveta pa znesek 1.950 EUR mesečno, začenši z naslednjim mesecem od sprejetja tega sklepa dalje.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred sejo skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 14.07.2006 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja deponirano na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina delničarjev ob napovedani uri ne bo sklepčna, se uro po sklicu oz. napovedani uri opravi skupščina delničarjev, ki veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

TERME ČATEŽ d.d.
Uprava

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŽBE TERME ČATEŽ d.d.

k 4. točki dnevnega reda 12. seje skupščine Term Čatež d.d., sklicane za dne 18.07.2006

1. Spremeni se prvi odstavek točke 3.1 statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 3.587.496.000,00 SIT (trimilijardepetstosedeminosemdesetmilijonovštiristošestindevetdesettisoč 00/100 SIT) in je razdeljen na 597.916 (petstosedemindevetdesettisočdevetstošestnajst) kosovnih navadnih imenskih delnic.

2. Spremeni se prvi odstavek točke 3.3 statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s ¾ (tričetrtinsko) večino navzočih delničarjev.


3. Spremeni se točka 3.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:


Uprava družbe mora najkasneje v 14/štirinajstih dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, z objavo v časopisu Dnevnik, ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi navodili in pravili, povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic, v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.

Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam posreduje izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 14/štirinajstih dneh od dneva objave v časopisu Dnevnik oz. na spletnih straneh Ljubljanske borze, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

4. Črta se 3. odstavek točke 3.8 statuta družbe

5. Spremeni se točka 5.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta iz točke 5.3 tega statuta.

6. Spremeni se točka 6.4 statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Skupščina se skliče vsaj 1/en mesec dni pred sejo, z objavo v Uradnem listu RS oz. na spletnih straneh Ljubljanske borze, v katerem se navede dnevni red, kraj in čas seje ter kje in na kakšen način se delničarji lahko seznanijo z gradivom za skupščino, glede na to, da se gradivo pošlje le delničarjem, ki imajo več kot 1000/entisoč delnic.

7. V statut se doda nova točka 7.4, ki glasi:

Zaposleni v družbi Terme Čatež d.d. so lahko na podlagi vsakokratnega sklepa skupščine udeleženi pri delitvi bilančnega dobička v skladu s predhodno dogovorjenimi kriteriji, ki jih določi uprava v sodelovanju s svetom delavcev, s katerimi soglaša nadzorni svet.

8. Spremeni se prvi odstavek točke 9 statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:

Družba objavlja svoja sporočila in obvešča delničarje na spletnih straneh Ljubljanske borze, v skladu z njenimi navodili in pravili, lahko pa tudi v časopisu Dnevnik.

Pojasnila k posameznim točkam dnevnega reda 12. seje skupščine Terme Čatež d.d.

Na podlagi točke 6.3 statuta Term Čatež d.d. uprava sklicuje

12. sejo skupščine Term Čatež d.d.,

ki bo v torek, 18.07.2006 ob 13.uri na sedežu družbe
,
v Čatežu, Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi,
v veliki konferenčni dvorani hotela Terme

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se delovna telesa skupščine
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Dokler.

2. Predložitev letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in konsolidiranega letnega poročila skupine Term Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in konsolidiranim letnim poročilom skupine Term Čatež d.d. za leto 2005 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila.

Bilančni dobiček za leto 2005 v znesku 1.266.581.392,19 SIT se uporabi:
- 627.811.800,00 SIT za dividende ali 1.050,00 SIT bruto dividende na   delnico;
- 9.862.069,60 SIT za nagrade sedanji upravi
- 19.468.967,74 SIT za nagrade nadzornemu svetu;
- 609.438.554,85 SIT se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Družba bo delničarjem začela izplačevati dividende dne 21.08.2006 in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 18.07.2006 in na način kot ga bo določila uprava družbe.

Za izplačila iz bilančnega dobička se uporabi preneseni dobiček in del dobička iz leta 2005.

Obrazložitev predloga:

V skladu z določbo 282. člena ZGD –1 je nadzorni svet Term Čatež d.d. na 57. seji dne 16.5.2006 podal pozitivno mnenje k revidiranemu nekonsolidiranemu letnemu poročilu uprave družbe Terme Čatež d.d. z revizijskim poročilom in k revidiranemu konsolidiranemu letnemu poročilu skupine Terme Čatež d.d. z revizijskim mnenjem za leto 2005, ki ga je izdelalo podjetje KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane. V skladu z navedenim in 293. členom ZGD-1 se letni skupščini letno poročilo le predloži ( na podlagi 2. odstavka 293. člena namreč skupščina sprejema letno poročilo le, če ga nadzorni svet ne potrdi).

Predlog delitve bilančnega dobička je skupščini podan na podlagi 4. odstavka 293. člena ZGD, ki določa, da skupščina odloča o delitvi bilančnega dobička na predlog uprave ali nadzornega sveta. Nadzorni svet Term Čatež d.d. je na svoji 57. seji dne 16.5.2006 potrdil predlog uprave o delitvi bilančnega dobička.


Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2005

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter se jima podeli razrešnica.

Obrazložitev predloga:

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je skupščini podan v skladu z 294. členom ZGD-1 , ki določa, da skupščina o razrešnici organom vodenja odloča hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička in z razrešnico potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta.


3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2006

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za revidiranje računovodskih izkazov Term Čatež d.d. za leto 2006 se imenuje revizijska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev predloga:

Skupščina delničarjev družbe je na podlagi 293. člena ZGD-1 pristojna za imenovanje revizorja, ki revidira letno poročilo družbe.
Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2006, imenuje revizijsko družbo naslednjimi podatki:

KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, iz Ljubljane.

Družba KPMG Slovenija d.o.o. je bila ustanovljena dne 5.1.1993 in je že od ustanovitve član uglednega mednarodnega združenja KPMG International s sedežem v Švici. Družba zagotavlja storitve revizije številnim pomembnim slovenskim družbam.
Revidiranja računovodskih izkazov družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež d.d. je do vključno leta 2003 opravljala revizijska hiša Deloitte&Touche d.o.o. iz Ljubljane, zadnji dve leti pa predlagana revizorska hiša KPMG Slovenija d.o.o. .


4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe Terme Čatež d.d.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe EUR-a izvede konverzijo v statutu vpisanega zneska osnovnega kapitala po tečaju zamenjave ter izvrši ustrezni popravek statuta.

Obrazložitev:

Predlagane spremembe statuta so posledica spremembe Zakona o gospodarskih družbah in sicer družba prehaja na navadne kosovne imenske delnice. Glede na uvedbo evra kot nove nacionalne valute, kateri so zavezane slediti tudi delniške družbe, bo potrebno v evro preračunati znesek osnovnega kapitala in druge zneske iz statuta. Ker skupščina o tem sklepa pred dnem uvedbe evra kot nacionalne valute v Republiki Sloveniji, je potrebno ustrezno pooblastilo nadzornemu svetu za dokončno izvedbo spremembe osnovnega kapitala s preračunom po tečaju zamenjave.

Spremembe točke 3.4 Statuta družbe in točke 9 . pa je povezana s predlogom nadzornega sveta o zamenjavi časopisa , v katerem družba objavlja svoja sporočila in sicer se časopis Finance zamenja s časopisom Dnevnik.

Točka 7.4 Statuta družbe je nova in je predlagana s strani delavcev družbe oz. njihovih predstavnikov v nadzornem svetu v zvezi s participacijo delavcev na dobičku . Zakon o finančni participaciji delavcev na dobičku sicer še ni sprejet, zato bi v statut družbe vključili možnost udeležbe delavcev na dobičku.

Ostale spremembe statuta so tehnične narave.


5. Določitev plačil članom nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Član nadzornega sveta prejema plačilo v znesku 975 EUR mesečno, predsednik nadzornega sveta pa znesek 1.950 EUR mesečno, začenši z naslednjim mesecem od sprejetja tega sklepa dalje.

Obrazložitev:

V skladu z določbo 284. člena ZGD- 1 se članom nadzornega sveta za njihovo delo lahko zagotovi plačilo, o čemer odloča skupščina. Glede na sprejem kriterijev združenja članov nadzornih svetov o nagrajevanju članov nadzornega sveta je nadzorni svet Term Čatež d.d. glede na obseg in odgovornost dela članov nadzornega sveta družbe predlagal plačilo in način plačila , kot je razvidno iz predloga .


Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v splošni službi na sedežu družbe vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Prijave za udeležbo na skupščini se sprejemajo tri dni pred sejo skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so na dan 14.07.2006 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastitvenega razmerja deponirano na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Če skupščina delničarjev ob napovedani uri ne bo sklepčna, se uro po sklicu oz. napovedani uri opravi skupščina delničarjev, ki veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

TERME ČATEŽ d.d.
Uprava