Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Izjava o skladnosti s kodeksom

V Termah Čatež d.d. se od ustanovitve delniške družbe v letu 1991 zavestno trudimo za čim boljšo komunikacijo z delničarji in javnostmi. Skrbimo, da so naša ravnanja skladna z veljavno zakonodajo in etičnimi načeli poslovne kulture.

Tudi v letu 2005 je družba razvijala dobro prakso upravljanja v skladu z usmeritvami iz Kodeksa in na podlagi dobre prakse, ki jo je razvila sama. V tej izjavi, ki jo objavlja tudi v Letnem poročilu za leto 2005, družba upošteva spremenjeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Ur.list RS št. 118/05). Izjava se nanaša na obdobje zadnjega leta do dneva sprejema. Pri oblikovanju izjave so bila upoštevana pojasnila v preambuli Kodeksa, ki uvajajo razlikovanje med priporočili, za katera podpisniki Kodeksa štejejo, da jih je potrebno pojasniti, kadar gre za odstopanja, in nezavezujočimi pravili dobrega sistema upravljanja. Kodeks je objavljen v slovenskem jeziku in angleškem jeziku na spletni strani www.ljse.si.

Uprava družbe izjavlja, da Terme Čatež d.d. spoštujejo Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Odstopanja od določil v Kodeksu so pojasnjena v tej izjavi.

V poglavju 1: Razmerje med družbo, delničarji in drugimi interesnimi skupinami, razdelek

1.1. Cilji družbe Priporočilo pod točko 1.1.1. - V statutu Term Čatež d.d. niso opredeljeni cilji družbe. Kljub temu organi družbe delujejo v skladu z osnovnim ciljem, ki ga opredeljuje Kodeks, t.j. maksimiranje vrednosti družbe.
Priporočilo pod točko 1.3.9. - Skupščina delničarjev ne voli kandidatov za člane nadzornega sveta - predstavnike kapitala posamično, temveč listo kandidatov, ki jo predlaga nadzorni svet družbe.
Priporočilo pod točko 1.3.12. - Do sedaj pri objavljanju sklepov nismo navajali odstotka delnic z glasovalno pravico, ki so pristopile h glasovanju in odstotka glasov za in proti, ker to ni bila praksa. V objavi sklepov je bil naveden odstotek prisotnih delnic na skupščini z glasovalno pravico (kvorum). Določilo bo družba uveljavila pri prvi naslednji objavi sklepov skupščine delničarjev.

V poglavju 2: Uprava družbe
2.3. Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave ter lastništvo delnic družbe Priporočilo pod točko 2.3.8. - Celotna plačila, povračila in druge ugodnosti uprave, razvidna iz pojasnil k računovodskim izkazom, so le v bruto zneskih. Plačila izplačana v letu 2006 bodo v naslednjem letu razvidna tudi v neto znesku. Priporočilo pod točko 2.3.3. - Definiranje plačila uprave glede variabilnega dela je v pripravi.

V poglavju 3: Nadzorni svet, razdelek 3.1. Naloge in odgovornosti Priporočilo pod točko 3.1.10. - Nadzorni svet ovrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela posameznih članov, saj se nadzorni svet praviloma sestaja v polni sestavi in njegovi člani v skladu s svojo odgovornostjo, strokovnimi in drugimi izkušnjami prispevajo k celovitosti dela nadzornega sveta. Pri nagradi nadzornemu svetu, ki se izplača iz dobička, nadzorni svet upošteva večje odgovornosti predsednika.

V poglavju 5: Povezane družbe Priporočilo pod točko 5.4. - Sistem rednega poročanja o delu odvisnih družb je v pripravi.

V poglavju 7 : Razkritja
Priporočilo pod točko 7.1.4. - Družba bo v celoti spoštovala točko 7.1.4. od 01.01.2006.
Priporočilo pod točko 7.1.9. in razdelek 7.5. Spletne strani družbe: priporočilo pod točko 7.1. - Družba je v vseh objavah, polletnih in letnih poročilih razkrivala podatke iz prospekta. Ažurirani prospekt bo družba pripravila v tekočem letu.
Priporočilo 7.1.13. - Družba je do sedaj javno objavljala spremembe glede kvalificiranih deležev v družbi, ne pa tudi morebitinih navzkrižnih povezanosti z drugimi družbami. Družba bo priporočilo spoštovala.

Uprava