Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Povzetek sklepov 56. seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 25.04.2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne, 25.04.2006 ter sprejel naslednje sklepe:

1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 55. seje in dnevni red 56. seje.

2. Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi skupine Terme Čatež d.d. za leto 2005.

Podatki, katere je obravnaval nadzorni svet so enaki objavljenim podatkom iz objave nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov za obdobje 01.01.2005 do 31.12.2005., katerih objava je bila na SEOnetu Ljubljanske borze dne, 31.03.2006, podatki pa so dostopni tudi na spletni strani družbe.

Uprava