Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Povzetek sklepov 55.seje nadzornega sveta Term Čatež d.d. z dne 30.03.2006

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:
Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 30.03.2006 ter sprejel naslednje sklepe:

1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 54. seje nadzornega sveta in sprejel dnevni red.
2. Nadzorni svet se seznani z nerevidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005.

Podatki, katere je obravnaval nadzorni svet so enaki objavljenim podatkom iz objave nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za obdobje 01.01.2005 do 31.12.2005., katerih objava je bila na SEOnetu Ljubljanske borze dne 28.02.2006, podatki pa so dostopni tudi na spletni strani družbe.

3. Nadzorni svet se je seznanil s srednjeročnim razvojnim planom družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za obdobje 2005 – 2010.

Srednjeročni plan opredeljuje aktivnosti na področju širitve družbe Terme Čatež d.d. in širitve družb v Skupini Terme Čatež. Opredeljena in predstavljena so področja na nivoju mikro in makro segmentacije razvojnih načrtov z oceno financiranja naložb ter oceno gibanje osnovnih kazalnikov poslovanja.

V sklopu točke 3. je sprejet tudi naslednji sklep: Za prodajo in nakup nepremičnin, delnic ter deležev v družbah, za vse posle investicij, za prevzemanje jamstev in za najemanje in dajanje posojil, ki presegajo vrednost 15 % osnovnega kapitala družbe, mora uprava pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.

Uprava
Terme Čatež d.d.