Perskamer - Terme Čatež
Perskamer

Povzetek sklepov 51. seje nadzornega sveta Terme Čatež d.d. z dne 08.08.2005

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 08.08.2005 ter sprejel naslednje sklepe:

Ad. 1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 50. seje nadzornega sveta in sprejel razširjeni dnevni red.

Ad. 2 Nadzorni svet je razrešil Bojana Petana z mesta predsednika nadzornega sveta Term Čatež d.d..

Ad. 3 Nadzorni svet je za predsednika nadzornega sveta izvolil Mladena Stariho.

 Ad. 4 Nadzorni svet je Gorana Brankoviča z dnem 08.08.2005 odpoklical kot namestnika generalnega direktorja.

Ad. 5 Nadzorni svet je za generalnega direktorja Term Čatež d.d. imenoval Mladena Kučiša, z dnem 08.08.2005, za mandat 5/petih let.

Ad. 6 Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe Terme Čatež d.d. in skupine Terme Čatež d.d. v obdobju januar-junij 2005.

Ad. 7 Nadzorni svet se je seznanil s poročili o investicijah v Hotel Čatež, Mokrice in na Ilidži. Nadzorni svet zavezuje upravo naj na vsaki seji poroča o poteku investicij. Nadzorni svet zavezuje upravo, da čimprej pristopi k postopkom za izvedbo II. faze investicije na Ilidži.

Ad. 8 Nadzorni svet predlaga upravi, da sklene izvensodno poravnavo z odpoklicanim generalnim direktorjem Borutom Mokrovičem, z upoštevanjem naslednjih smernic: - umik tožbe in odpoved nadaljnjim tožbam iz naslova odpoklica s strani Boruta Mokroviča - izplačilo odpravnine do višine 12/dvanajstih plač določenih v pogodbi.


UPRAVA