Comunicazioni pubbliche - Terme Čatež
Comunicazioni pubbliche

Izjava o upravljanju in skladnosti z določbami kodeksa upravljanja javnih d.d.

V izjavi, ki jo družba objavlja tudi v Letnem poročilu za leto 2006, družba upošteva spremenjeni Kodeks upravljanja javnih delniških družb (Ur.list RS št. 118/05, zadnja sprememba z dne 12.01.2007). Izjava se nanaša na obdobje zadnjega leta in do dneva 24.04.2007.
Pri oblikovanju izjave so bila upoštevana pojasnila v preambuli Kodeksa, ki uvajajo razlikovanje med priporočili, za katera podpisniki Kodeksa štejejo, da jih je potrebno pojasniti, kadar gre za odstopanja, in nezavezujočimi pravili dobrega sistema upravljanja. Kodeks je objavljen v slovenskem jeziku in angleškem jeziku na spletni strani www.ljse.si.
Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Terme Čatež d.d. spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb. Odstopanja od določil v Kodeksu so pojasnjena v tej izjavi.

V poglavju 1: Razmerje med družbo, delničarji in drugimi interesnimi skupinami
Cilji družbe
• Točka 1.1.1. - V statutu Term Čatež d.d. niso opredeljeni cilji družbe. Kljub temu organi družbe delujejo v skladu z osnovnim ciljem, ki ga opredeljuje Kodeks, t.j. maksimiranje vrednosti družbe.

V poglavju 2: Uprava družbe
2.3. Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave ter lastništvo delnic družbe
• Točka 2.3.3. - Plačilo uprave je sestavljeno iz fiksnega dela, višina udeležbe na dobičku in poslovnih rezultatih pa predstavlja variabilni del.

V poglavju 3: Nadzorni svet
3.4. Plačila, povračila in druge ugodnosti ter lastništvo delnic družbe
• Točka 3.4.7 - Družba nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo, ki bi lahko presegala premoženje članov nadzornega sveta.
3.5. Interesno nasprotje članov nadzornega sveta
• Točka 3.5.2 - En/1 član nadzornega sveta je predsednik uprave družbe, ki je večji delničar družbe.
• Točka 3.5.5. - Družba nima določenih natančnejših kriterijev za presojo obstoja nasprotja interesov.

V poglavju 8 : Razkritja
8.6. Finančni koledar
Družba nima finančnega koledarja za prihodnje poslovno leto.

V Čatežu, 24.04.2007

Nadzorni svet Term Čatež d.d. Terme Čatež d.d.
Predsednik Generalni direktor
Mladen Stariha Mladen Kučiš