Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Skladno z določbami 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI družba Terme Čatež, d.d., obvešča javnost, da je prejela obvestilo družbe Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska 54, 1000 Ljubljana
iz katerega izhaja:

- da je družba Triglav Skladi, d.o.o., dne 9.9.2013 od družbe Abanka Skladi, d.o.o., prevzela upravljanje podskladov Krovnega sklada Abanka Skladi. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da podskladi Krovnega sklada Abanka Skladi skupaj s podskladi Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi dosegajo pomemben delež glasovalnih pravic v družbi Terme Čatež, d.d.;

- da Vzajemni skladi, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, d.o.o., niso  razpolagali z delnicami navedenih izdajateljev, prav tako niso pridobili dodatnih glasovalnih pravic izdajatelja na podlagi drugega pravnega posla. Gre le za spremembo upravljavca Krovnega sklada Abanka Skladi. 

Obrazec P-DEL družbe Triglav Skladi, d.o.o., se nahaja v priponki.