Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Poročilo nadzornega sveta 2013

Nadzorni svet je v letu 2012 v okviru zakonskih pooblastil in v skladu s pozitivno zakonodajo, statutom družbe in poslovnikom spremljal in nadzoroval poslovanje družbe, s ciljem zagotavljanja varnosti in donosnosti premoženja delničarjev Term Čatež d.d.