Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek sklepov 83. seje nadzornega sveta z dne 30. januarja 2012

Družba Terme Čatež d.d. v letu 2012 načrtuje 35,5 milijona EUR poslovnih prihodkov, dobiček iz poslovanja v višini 5,6 milijona EUR in 3,1 milijona EUR čistega dobička. V letu 2012 planiramo 723.000 prenočitev, kar je 4,8% več kot v letu 2011 in 974.536 kopaliških vstopov.