Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sklep okrožnega sodišča v Krškem o vpisu sprememb v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo: