Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Obvestilo o pomembnem deležu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., 10. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št.79/2006) in 124. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja naslednje sporočilo:
Uprava družbe RENT A d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana z matično številko 5604885, nas je na podlagi 10. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št.79/2006) in 118. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI, Ur.l. RS, št. 67/07) obvestila, da je na dan 10.12.2007 na podlagi pravnega posla pridobila 64.396 navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, z oznako TCRG, kar predstavlja skupaj z obstoječimi delnicami (6.844 delnic TCRG) 11,91 % vseh glasovalnih delnic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi in je s tem presegla 10% kvalificiran delež, oziroma 10% pomemben delež vseh glasovalnih pravic izdajatelja Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.