Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe Od skupno vseh glasov, 597.916, je na izredni skupščini delniške družbe Terme Čatež d.d. dne 03.10.2007 bilo glasov z glasovalno pravico 497.022. Prisotnih glasov na skupščini z glasovalno pravico je bilo 454.616 oziroma 91,47%.