Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sklep o pridobitvi sredstev ESSR

S strani Ministrstva za gospodarstvo RS smo prejeli sklep o odobritvi sofinanciranja projekta: "Izgradnja bazenskega kompleksa tretje kupole zimske termalne riviere" v Čatežu ob Savi v višini 1.539.232,00 EUR.