Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Razširitev dnevnega reda 13. skupščine Terme Čatež, d.d.

Uprava družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, sporoča, da je delničar Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska 119, Ljubljana, zahteval razširitev dnevnega reda 13. skupščine Term Čatež d.d., sklicane za dne 31.07.2007, katere sklic je bil objavljen dne 22.06.2007 na SEO-netu Ljubljanske borze in 29.6.2007 v Uradnem listu RS, z novo (dodatno) točko 5. (petič), ki se glasi:
5. Nagrajevanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa: »Razveljavi se sklep pod točko 5. dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe, z dne 18.07.2006 in sklep št. 7 pod točko 6., 11. redne skupščine z dne 16.08.2005 v delu, ki se nanaša na določitev višine mesečnih izplačil predsedniku in članom nadzornega sveta družbe. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini.«

Obrazložitev: Predlagatelj predlaga, da se skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb (Sklep Vlade RS št. 00712-35/2005/24 z dne 15.02.2007) razveljavijo sprejeti sklepi skupščine, ki so določali višino fiksnih plačil članom nadzornega sveta, saj jih omenjeni sklep Vlade RS ne predvideva kot obliko plačila članom nadzornega sveta.

Zahteva za razširitev dnevnega reda je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo za skupščino.

TERME ČATEŽ d.d.
Uprava