Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Poročilo nadzornega sveta Terme Čatež d.d. skupščini za poslovno leto 2006

Nadzorni svet Term Čatež d.d. v skladu z 282.členom Zakona o gospodarskih družbah podaja skupščini družbe poročilo, sprejeto na 62. seji nadzornega sveta, dne 25. aprila 2007, v katerem je predstavljeno delo nadzornega sveta, preveritev letnega poročila uprave skupaj z revizijskim poročilom in predlog uporabe bilančnega dobička.
Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2006

Nadzorni svet je v letu 2006 v okviru zakonskih pooblastil nadziral poslovanje delniške družbe, s ciljem zagotavljanja varnosti in donosnosti premoženja delničarjev Term Čatež d.d. Trajna naloga, ki jo je nadzorni svet naložil upravi, je stalna širitev družbe in ohranitev njenega položaja najbolj učinkovite družbe v panogi. Uprava je, poleg točk dnevnega reda, ki so bile planirane s programom dela nadzornega sveta, na vsaki seji nadzornemu svetu poročala o izvrševanju letnega poslovnega načrta in o poteku investicij doma in v tujini.

Nadzorni svet je v letu 2006 v skladu s pozitivno zakonodajo, statutom družbe in poslovnikom spremljal in nadzoroval poslovanje družbe. Uprava družbe je redno in pravočasno posredovala poročila o poslovanju in druge informacije, ki so bile podlaga za sprejemanje odločitev. Poleg tekočega informiranja o poslovanju družbe, se je nadzorni svet sestal na sedmih rednih sejah, na katerih je obravnaval naslednje pomembnejše teme:
• revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005
• revidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2005
• poročilo o poslovanju za leto 2005 za obravnavo na skupščini
• predlog uporabe bilančnega dobička
• poročilo nadzornega sveta
• imenovanje revizorja
• poročila o poslovanju v posameznih obdobjih leta
• plan za leto 2006
• poročila o poteku investicij
• srednjeročni razvojni plan družbe za obdobje 2006-2010
• sklep, da mora za določene posle uprava pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta
• polletna poročila odvisnih družb
• plan za leto 2007.

Na vseh sejah je nadzorni svet obravnaval tudi poročilo uprave o realizaciji sklepov prejšnjih sej.

Preveritev revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila uprave družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 z revizijskim poročilom in revidiranega konsolidiranega poročila skupine Terme Čatež za leto 2006

Nadzorni svet je obravnaval revidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2006 s predlogom o delitvi bilančnega dobička in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Terme Čatež za leto 2006 z mnenjem revizorja. Revizijo je opravilo podjetje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. Predstavnik revizijske družbe se je udeležil dveh sej revizijskega odbora in seje nadzornega sveta dne 25.04.2007. Predstavil je svoje delo in odgovoril na vprašanja o ključnih dejavnikih poslovanja, ki jih je postavila revizijska komisija in pojasnil dogodke, katerim je bil dolžan posvetiti posebno pozornost. V tem letu so bila to predvsem vprašanja, povezana s tveganji vodenja skupine.

Nadzorni svet je posamezne sklope letnega poročila preverjal sproti med letom, druge pa ob pregledu letnega poročila. Člani nadzornega sveta so od uprave družbe prejeli odgovore na posamezna vprašanja, vezana na letno poročilo družbe in skupine.

Nadzorni svet sprejema pozitivno mnenje revizijske družbe KPMG Slovenija d.o.o., saj se izkazi ujemajo in potrjujejo tekoče izkaze in poslovne dogodke, ki jih je nadzorni svet spremljal in nadzoroval med poslovnim letom. Glede na to, da je revizorjevo mnenje pritrdilno, nadzorni svet ugotavlja, da je uprava letni poročili sestavila, postavke v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnih poročil pa izkazala v skladu s pravili, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Nadzorni svet ocenjuje, da so bili doseženi finančni rezultati uspešni, bolj uspešni kot leto pred tem in bolj uspešni od primerljivih družb doma in v tujini.
Rast dobička družbe je bil višji od načrtovanega in višji od dobička primerljivih družb. Dobiček iz poslovanja je bil od leta prej večji za več kot tretjino, čisti dobiček pa za devet odstotkov. Tržna vrednost družbe se je povečala skoraj za tretjino, kar je več kot pri primerljivih družbah iz iste borzne kotacije.
Nadaljevale so se investicije doma ter priprave na drugo fazo izgradnje hotelsko-bazenskega kompleksa v Sarajevu. S sprejemom načrta do leta 2010 je bila začrtana smer v nadaljni širitvi družbe doma in v tujini.

Nadzorni svet je mnenja, da so bili rezultati družbe v letu 2006 nadpoprečni, ugotavlja, da so bili ti rezultati doseženi z napori in v sodelovanju vseh zaposlenih, še posebej pa uprave in najbolj odgovornih vodilnih delavcev, drugih vodilnih delavcev, nadzornega sveta in ekonomsko-poslovnega okolja družbe, kar je smotrno upoštevati tudi pri delitvi bilančnega dobička in pri drugih sklepih, obravnavanih na skupščini družbe.

Nadzorni svet je kritično ocenil svoje delo v zadnjem mandatnem letu, v katerem je deloval v enaki sestavi, kot leto prej. Ne glede na pestro lastniško sestavo, v kateri prevladujeta dva največja lastnika, je nadzorni svet dosledno deloval v interesu vseh lastnikov in je posamezne interese večjih lastnikov v vseh primerih podrejal splošnemu lastniškemu interesu.
Nadzorni svet ugotavlja, da je bila udeležba članov na sejah vedno visoka. Praviloma so bili na sejah vedno navzoči vsi člani nadzornega sveta. V posameznih primerih opravičene odsotnosti so člani nadzornega sveta praviloma vnaprej obvestili predsednika nadzornega sveta o glasovalnih namerah, ki so bile upoštevane na zahtevo odsotnih članov, v skladu z določbami poslovnika. Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da so se vsi člani v enako veliki meri pripravili na razpravo po točkah na dnevnem redu sej, so bili v razpravi aktivno udeleženi in so konstruktivno prispevali k oblikovanju stališč, vezanih na sklepe. V oceni svojega dela nadzorni svet ni našel razlogov, da bi katerega od članov za njegovo sodelovanje nagradil manj kot ostale.

V letu 2006 je polno zaživela tudi revizijska komisija nadzornega sveta, ki se je sestala na treh sejah in na njih obravnavala poslovna poročila družbe.

Uporaba bilančnega dobička

Uprava družbe je v skladu s 3. odst. 228 člena Zakona o gospodarskih družbah od čistega dobička leta 2006 v znesku 912.309.527,41 sit ali 3.807.000,20 EUR, oblikovala druge rezerve iz dobička v znesku 456.154.763,71 sit ali 1.903.500,10 EUR in odvedla v bilančni dobiček leta 2006 sit 456.154.763,71 ali 1.903.500,10 EUR.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, ki je sestavni del letnega poročila uprave za leto 2006, da se celotni bilančni dobiček leta 2006 v znesku 1.056.101.870,46 sit ( 4.407.035,01 EUR ) razdeli:
• za dividende v znesku 627.811.800,00 sit ali 2.619.812,22 EUR
• za nagrade nadzornemu svetu 26.296.734,73 sit ali 109.734,33 EUR
• v preneseni dobiček družbe 387.627.335,74 sit ali 1.617.540,21 EUR
• za nagrade upravi 14.366.000,00 sit ali 59.948,26 EUR.

Mnenje nadzornega sveta k letnima poročiloma

Nadzorni svet na osnovi ugotovitev revizorja podaja k letnima poročiloma pozitivno mnenje. Ker nadzorni svet na podlagi opravljene preveritve, glede predloženih letnih poročil družbe in skupine za poslovno leto 2006 nima vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki bi ga ovirale pri sprejemu odločitve o potrditvi navedenih letnih poročil, na tej podlagi potrjuje letni poročili družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za poslovno leto 2006, s čemer se po določbi 2. odstavka 282. člena ZGD štejeta letni poročili za sprejeti.

* * *

To poročilo je bilo sprejeto na 62. seji nadzornega sveta Družbe dne 25.04.2007. Po določbi 3. odstavka 282. člena ZGD se je to poročilo izročilo Upravi Družbe.

Čatež ob Savi, 25.4.2007

Mladen Stariha
predsednik nadzornega sveta