Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d., sprejeti na 60.seji nadzornega sveta, dne 19.decembra 2006

Ad. 1) potrdi se zapisnik 59. seje nadzornega sveta in dnevni red 60. seje nadzornega sveta

Ad. 2) nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju I-IX/2006

Poročilo z vsebino, ki je bila objavljena na SEOnetu Ljubljanske borze dne 13.11.2006.

Ad. 3) nadzorni svet se je seznanil s planom družbe in skupine Terme Čatež za leto 2007

Družba Terme Čatež d.d. v letu 2007 načrtuje 6,8 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov, kar pomeni 9,1 % več kot znaša ocena za leto 2006, 1,3 milijarde tolarjev dobička iz poslovanja, kar znaša 23,4% več kot znaša ocena za leto 2006 in 833 milijonov tolarjev čistega dobička. Število planiranih prenočitev je 662.637, kar je za 7% več kot znaša ocena za leto 2006.

Terme Čatež d.d. nameravajo vložiti v nove investicije cca 3 milijarde tolarjev, od večjih pa omenjamo: obnova in izgradnja nove pokrite zimske Termalne riviere, nove atrakcije na poletni Termalni rivieri, gradnja in nakupi apartmajev v kampu in prenova sanitarij, prenova restavracij, mini casinoja in izgradnja lokala (PUB), prenova slaščičarne Urška, prenova Wellness prostorov v hotelu Terme, posodabljanje informacijske tehnologije, priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novega hotela in ostala investicijsko vzdrževalna dela.

Na nivoju Skupine Terme Čatež je predvidena realizacija 10,1 milijarde tolarjev poslovnih prihodkov in 2,1 milijarde tolarjev dobička iz poslovanja.
Najpomembnejše investicije v Skupini Terme Čatež so:

  • izgradnja dodatnih treh aparthotelov v Marini Portorož ter izgradnja manjšega wellness centra ,
  • izgradnja druge faze v Terme Ilidža d.o.o (hotel, kongresni in wellness center;

Vrednost investicij je ocenjena na okoli 4 milijarde tolarjev.

Ad. 4) nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poslovanju družbe v obdobju I-X/2006

V desetih mesecih tekočega leta smo v Temah Čatež presegli lanskoletne prihodke za 17% ( realizacija prihodkov v obdobju januar-oktober 2005 : 4.575.179 tisoč SIT in v obdobju januar – oktober 2006: 5.353.996 tisoč SIT) ter dosegli 100% plana. Bruto dobiček družbe znaša 971 milijonov SIT in je za 22% višji od doseženega v enakem obdobju preteklega leta.
Družba je realizirala 542.075 prenočitev, kar je za 5,7% več kot v enakem obdobju preteklega leta (512.766) in prodala 821.482 vstopov v bazene, kar je za 12% več kot v enakem obdobju preteklega leta.

Uprava
Terme Čatež d.d.