Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek nerevidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega polletnega poročila družbe Terme Čatež d.d. in Skupine Terme Čatež za prvo polletje 2006

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št. 56/99) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek polletnega poročila za obdobje januar-junij 2006, ki vsebuje nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi za obdobje januar-junij 2006, izdelane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Terme Čatež za obdobje januar-junij 2006, izdelane skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.