Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek sklepov 57.seje nadzornega sveta Term Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št.56/99) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 16.05.2006 ter sprejel naslednje sklepe:

1. Nadzorni svet je potrdil zapisnik 56. seje in dnevni red 57. seje

2. Nadzorni svet je potrdil revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 s predlogom delitve bilančnega dobička in sprejel poročilo nadzornega sveta. Predlagana dividenda za leto 2005 znaša 1.050,00 SIT bruto na delnico. Goranu Brankoviču se v breme poslovnih stroškov izplača nagrada v skladu s 3. členom pogodbe z dne 30.06.2005.

3. Nadzorni svet je potrdil revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Terme Čatež za leto 2005

4. Nadzorni svet je potrdil dnevni red za 12. sejo skupščine in sprejel sklep, da se skupščini predlaga za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2005 družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8, 1000 Ljubljana.

5. Nadzorni svet je upravi dal soglasje za podaljšanje revolving kreditov za dobo 1/enega leta od zapadlosti.


Uprava