Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Povzetek revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila družbe Terme Čatež d.d. za leto 2005 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Terme Čatež za leto 2005

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.list RS, št. 56/99) družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja povzetek letnega poročila za leto 2005, ki vsebuje revidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, izdelane skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi in revidirane konsolidirane računovodske izkaze Skupine Terme Čatež za leto 2005, izdelane skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.