Poruke za javnost - Terme Čatež
Poruke za javnost

Obvestilo o 38. seji nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet družbe Terme Čatež d.d. se je sestal dne 17.12.2003, obravnaval oceno poslovanja za leto 2003 in plan za leto 2004 ter zavzel naslednja stališča:

Nadzorni svet pozitivno ocenjuje poslovanje družbe Terme Čatež d.d. in plan za leto 2004. Po prvih ocenah se bodo letošnji prihodki glede na lani povečali za 12%, kar je več od načrtovane 10% rasti in ob upoštevanju inflacije predstavlja okrog 6% realno rast. Ob tem je pomembno dejstvo, da se stroški realno zmanjšujejo in da bo tako po prvih ocenah dobiček iz poslovanja večji za 31%, denarni tok iz poslovanja (amortizacija + dobiček iz poslovanja) pa bo večji za 21%. Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodku iz poslovanja bo po ocenah znašal 33%, kar je izjemno visoko za družbo v turistični panogi in je na ravni najuspešnejših mednarodnih turističnih podjetij.

Nadzorni svet je razpravljal tudi o ocenjeni višini čistega dobička družbe, ki letos ne bo primerljiv z doseženim v letu 2002, saj je bil ta lani izjemno visok predvsem zaradi izrednih prihodkov (odškodnina od zavarovalnice, dobički odvisnih družb, pridobitev nepremičnin), ki bodo letos v precej zmanjšanem obsegu.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z načrtovanimi naložbami družbe v letu 2004. V sklopu delniške družbe Term Čatež d.d. so bile predstavljene:

  • naložba v obnovo grajskih hlevov na Mokricah v prostore za golf klub in apartmaje,
  • naložba v gradnjo novega hotela in prostorov za izvajanje zdravstvenih storitev ter
  • ostale manjše naložbe in investicijsko vzdrževalna dela.

Pri družbah, kjer imajo Terme Čatež d.d. večinski delež , so bile za prihodnje leto predstavljene predvsem:

  • naložba v vodne programe v Ilidži blizu Sarajeva in
  • naložba v gradnjo turističnega kompleksa v Marini Portorož.

Predstavljene so bile tudi možnosti širitve družbe na druge lokacije.

Služba za odnose z javnostmi