Press releases - Terme Čatež
Press releases

Polletno poročilo družbe in Skupine Terme Čatež za obdobje januar junij 2010

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi Polletno poročilo družbe in Skupine Terme Čatež za obdobje januar junij 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja :
Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe in Skupine Terme Čatež , Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-junij 2010. Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, ki so sprejeti v EU. Podatki in pojasnila o poslovanju niso revidirani. 

POVZETEK POMEMBNEJŠIH PODATKOV IZ POSLOVANJA TERM ČATEŽ
za obdobje JANUAR - JUNIJ 2010

1. Povzetek najpomembnejših podatkov iz poslovanja Skupine Terme Čatež v prvem polletju 2010


Skupina Terme Čatež je v prvem polletju 2010 realizirala 19.385 tisoč EUR poslovnih prihodkov (za 11% manj kot v enakem obdobju preteklega leta), dobiček iz poslovanja v višini 2.238 tisoč EUR (za 12% manj kot v enakem obdobju preteklega leta ) in čisti dobiček v višini 692 tisoč EUR, kar je za 45% manj kot v enakem obdobju preteklega leta. Vzrok za zmanjšanje prihodkov je v dejstvu, da so Terme Čatež d.d. odprodale družbo Delikatesa d.d., ki je v lanskem polletju realizirala 2.541 tisoč EUR poslovnih prihodkov, v letošnjem polletju pa prihodkov Delikatese ni.

Čisti dobiček večinskega lastnika in amortizacija Skupine Terme Čatež v prvem polletju 2010 znašata 3.342 tisoč EUR, kar pomeni 17,24% v strukturi prihodkov iz poslovanja.

Vrednost sredstev Skupine Terme Čatež na dan 30.06.2010 znaša 204.955 tisoč EUR. Nekratkoročna sredstva prevladujejo z deležem 90%, kratkoročna sredstva pa predstavljajo delež 10%. 

Odnos kapital : obveznosti znaša v prvem polletju 2010 59:41 v korist kapitala. V strukturni delež obveznosti so vključene tudi rezervacije. Vrednost sredstev se je v prvem polletju 2010 znižala v primerjavi z letom poprej za 0,5%, vrednost kapitala pa je višja za 0,6%. Nekratkoročne finančne obveznosti Skupine so se povečale za 6,4%, kratkoročne finančne obveznosti pa so zmanjšane za 12,5%. Skupni znesek nekratkoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti Skupine Terme Čatež znaša v prvem polletju 2010 62.964 tisoč EUR. 


2. Povzetek najpomembnejših podatkov iz poslovanja družbe Terme Čatež d.d. v prvem polletju 2010

Prihodki od prodaje blaga in storitev so se v prvem polletju 2010 primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta zmanjšali za 2,1%, posledično tudi zaradi slabega vremena v mesecu maju, kar je vplivalo na zmanjšanje povpraševanja po prenočitvah in storitvah termalne riviere. Slovenski trg ima še vedno daleč največji delež v prihodkih družbe. Delež tujcev v strukturi prenočitev znaša že 38%. 

Terme Čatež d.d. so v prvem polletju 2010 realizirale skupno:
- 14.979 tisoč EUR vseh prihodkov in
- čisti dobiček v višini 814 tisoč EUR.

Čisti dobiček in amortizacija družbe Terme Čatež d.d. v prvem polletju 2010 znašata 3.029 tisoč EUR, kar pomeni 20,2% v strukturi prihodkov iz poslovanja.

Vrednost sredstev družbe na dan 30.06.2010 znaša 144.451 tisoč EUR. Nekratkoročna sredstva prevladujejo z deležem 95%, kratkoročna sredstva pa predstavljajo delež 5%.

Odnos kapital : obveznosti znaša v prvem polletju 2009 50:50. Visok strukturni delež obveznosti je posledica zadolžitve zaradi premika lastnih delnic (TCRG) znotraj skupine na matično družbo, kjer so bile te delnice umaknjene. V strukturni delež obveznosti so vključene tudi rezervacije, ki znašajo 4% v strukturi obveznosti družbe in odložene obveznosti za davek, ki znašajo 3% v strukturi virov sredstev. Vrednost sredstev se je v prvem polletju 2010 primerjalno z enakim obdobjem preteklega leta zmanjšala za 0,5%, medtem ko se je vrednost kapitala povečala za 1,2%.Fizični kazalci

V prvem polletju 2010 so gosti ustvarili v nastanitvenih objektih Term Čatež skupno 290.833 prenočitev (v prvem polletju 2009: 297.586), kar predstavlja 5,6% manj kot v prvem polletju 2009; domači gosti so ustvarili 180.406 prenočitev, kar pomeni 5,7% manj kot v prvem polletju 2009, medtem ko so tuji gosti ustvarili 110.427 prenočitev, kar pomeni 4% več glede na prvo polletje 2009. Največji delež pri tujih prenočitvah predstavljajo prenočitve italijanskih gostov in prenočitve hrvaških gostov. Delež tujcev v skupnih prenočitvah znaša 38%, v prenočitvah hotelskih gostov (brez kampa) pa 51,8%.

Skupno število kopalcev se je v primerjavi s prvim polletjem 2009 zmanjšalo za 3,4%, število prodanih kart enodnevnim obiskovalcem pa je manjše za 6%. Zabeležili smo 415.318 kopaliških vstopov.


Investicije:

Lokacija Čatež
· Prenova in razširitev Hotela Terme
· Razširitev avto campa vključno s pripadajočo infrastrukturo
· Izgradnja IV. sanitarnega bloka v kampu
· »Gusarski zaliv« na jezeru apartmajskega naselja Term Čatež
· Postavitev gostinskega objekta v kampu Term Čatež
· Izgradnja novih parkirnih mest med trgovino Market in Pošto, vzporedno s poletno Termalno riviero
· Postavitev Big Screen-a
· Izdelava projektne dokumentacije za povezovalnih hodnik in izgradnjo telovadnice

Lokacija Mokrice
· Ureditev poti in obnova travne ruše

Lokacija Žusterna
· Preureditev obstoječih paviljonov v družinske apartmaje, ureditev terase ter izgradnja povezovalnega hodnika


Podrobnejša vsebina polletnega poročila Terme Čatež  je podana v priponki spodaj.

 

Uprava