Press releases - Terme Čatež
Top offer target="_top" Destinations target="_top" Accommodations target="_top" Experiences target="_top" Safe in Terme Čatež target="_top"
Press releases

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi družbe Terme Čatež d.d. za leto 2009

Objavljeni povzetek nerevidiranih podatkov in pojasnil o poslovanju družbe Terme Čatež d.d. za leto 2009 bo dostopen javnosti od 01.04.2010 dalje v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet ali na spletni strani www.terme-catez.si pod naslovom »o podjetju«, »novinarska soba«, »sporočila za javnost«