Press releases - Terme Čatež
Press releases

Medletno poročilo Terme Čatež d.d. za obdobje januar-september 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., ZTFI in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja nerevidirane podatke in pojasnila o poslovanju družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, za obdobje januar-september 2009.
Podatki in pojasnila so pripravljeni na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za prvih devet mesecev leta 2009, skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in Zakonom o gospodarskih družbah.

a) Fizični kazalci
V devetmesečju 2009 so gosti ustvarili v nastanitvenih objektih Term Čatež skupno 571.824 prenočitev (v devetmesečju 2008: 539.686 prenočitev), kar predstavlja za 6% več kot v enakem obdobju preteklega leta; domači gosti so ustvarili 351.130 prenočitev, kar pomeni 6,7% več kot v enakem obdobju preteklega leta, medtem ko so tuji gosti ustvarili 220.694 prenočitev, kar pomeni 4,8% več glede na devetmesečje 2008. Največji delež pri tujih prenočitvah predstavljajo prenočitve italijanskih gostov in prenočitve hrvaških gostov. Delež tujcev v skupnih prenočitvah znaša 38,6%, v prenočitvah hotelskih gostov (brez kampa) pa 47,5%. Povprečna zasedenost hotelskih postelj je bila 60%.
Obisk gostov v termalnih in ostalih bazenih, merjen s številom kopalcev, beleži v devetmesečju 2009 porast glede na enako obdobje preteklega leta (3,6 %). Zabeležili smo 807.338 kopalcev (lani 766.711 kopalcev).


b) Poslovni izid

Družba Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2009 realizirala:
- 24.912 tisoč EUR vseh prihodkov in
- čisti dobiček v višini 3.887 tisoč EUR.

Skupina Terme Čatež d.d. je v devetmesečju 2009 realizirala:
- 36.751 tisoč EUR poslovnih prihodkov in
- čisti dobiček v višini 4.647 tisoč EUR.


c) Delnica

Tržna cena delnice Term Čatež d.d. (enotni tečaj na Ljubljanski borzi) je na dan 30.09.2009 znašala 190,00 EUR, na dan 30.09.2008 pa 250,00 EUR. Tržna cena je manjša za 24% glede na enako obdobje preteklega leta. Padec SBI v tem obdobju je znašal 30,5%.Podrobnejša pojasnila in podatki so razvidni v prilogi.