Press releases - Terme Čatež
Press releases

Sklepi nadzornega sveta Term Čatež d.d. sprejeti na 63. seji nadzornega sveta, dne 18. junija 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) družba TERME ČATEŽ, d.d., Brežice objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet Term Čatež d.d. je na svoji 63. seji dne 18.06.2007 sprejel naslednje sklepe:
1. Potrdi se zapisnik 62. seje nadzornega sveta in dnevni red 63. seje nadzornega sveta

2. Nadzorni svet sprejme kriterije za članstvo v nadzornem svetu Term Čatež d.d. in se seznani z zapisnikom kadrovske komisije

3.
- Skupščina delničarjev Term Čatež d.d. se skliče za dne 31.07.2007 po predloženem dnevnem redu.
- Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
- Nadzorni svet predlaga skupščini, da imenuje naslednje člane v nadzorni svet družbe: Dr. Johannes Attems, Mag. Robert Krajnik, Ivan Molan, Bojan Petan, Andreja Pihler, Mladen Stariha.

4.Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave glede naložbe v izgradnjo tretje kupole skladno s predloženo investicijsko študijo. Nadzorni svet soglaša z najetjem kredita pri najugodnejšem ponudniku.

5. Nadzorni svet se seznani s poslovanjem v obdobju januar-marec 2007

6. Nadzorni svet soglaša s prodajo delnic Delikatese d.d. Ljubljana, s tem da je najnižja sprejemljiva cena za paket delnic v višini 85,5 %, 4.825.638,40 EUR.

Uprava
Terme Čatež d.d.